Log in

Vijeće učenika

Vijeće učenika Vijeće učenika JU Osnovne škole „ Mujaga Komadina“aktivno će raditi na promociji interesa škole u lokalnoj…

Vijeće roditelja i škole

Vijeće roditelja i Škole Saradnja sa roditeljima u savremenoj školi ima značajnu ulogu.  Škola treba dati najvažniji podsticaj…

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor koji broji 6 članova. Dvačlana biraju se iz reda učitelja/nastavnika i stručnih suradnika Škole.…

Nastavnicko vijece

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i saradnici škole i to je najveći stručni organ Škole. Nastavničkim vijećem rukovodi…
Priključi se za RSS feed