Log in

Vijeće učenika

Vijeće učenika

Vijeće učenika JU Osnovne škole „ Mujaga Komadina“aktivno će raditi na promociji interesa škole u lokalnoj zajednici, podsticati će angažman učenika u radu škole, raspravlja o pitanjima koja se odnose na rad i upravljanje školom, iznositi stavove učenikaupravi škole i nastavnicima. Početkom godine Vijeće donosi svoj godišnji program rada.

Vijeće učenika se formira na početku nove školske godine, a čine ga predstavnici svih odjeljenja škole.Vijeće će djelovati u timovima koji će imati svoje konkretne zadatke, a neki od poslova kojima će se baviti vijeće učenika su sljedeći:
  • Međusobni odnosi učenika i nastavnika
  • Kulturno-zabavni život učenika (priredbe)
  • Angažman i rad učenika u sekcijama
  • Prijedlozi za pohvale i nagrade učenika koji se ističu u radu ili vannastavnim aktivnostima
  • Organizacija radnih i humanitarnih akcija učenika (u cilju afirmacije učenika škole i pomoći određenim kategorijama stanovništva)
  • Razmatranje uspjeha učenika
  • Disciplina u školi – izostajanje sa nastave, kršenje školskih pravila, prijedlozi za poboljšanje ili eventualno sankcionisanje učenika
  • Profesionalno informisanje učenika
  • Druga pitanja značajna za rad škole a tiču se i u nadležnosti su rada vijeća učenika.
Više iz kategorije: « Vijeće roditelja i škole