Log in
Super User

Super User

Konkurs

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos

 

a)na određeno vrijeme do 30.6.2024. god.

1.Nastavnik matematike.......................................... 1 izvršilac ( 16 časova sedmično )

2.Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja………….1 izvršilac ( 18 časova sedmično )

3.Nastavnik historije………………………………………………1 izvršilac ( 12 časova sedmično )

4.Nastavnik fizike…………………………………………..………1 izvršilac ( 4 časa sedmično )

5.Nastavnik biologije………………………………………………1 izvršilac ( 6 časova sedmično )

6.Nastavnik islamske vjeronauke……………………………1 izvršilac ( 4 časa sedmično )

7.Nastavnik pravoslavne vjeronauke ........................1 izvršilac ( 2 časa sedmično )

8.Nastavnik njemačkog jezika....................................1 izvršilac ( 8 časova  sedmično )

9.Pedagog……………….………………………………………………1 izvršilac ( puno radno vrijeme)

10.Sekretar ………………........................................……….1 izvršilac ( puno radno vrijeme)

11.Radnik na održavanju čistoće………………………….……1 izvršilac ( puno radno vrijeme )

 

Cjelokupan tekst konkursa mozete preuzeti OVDJE.

Konkurs

Na osnovu čl. 85.stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (˝Službene novine HNK˝ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a, čl. 111. Pravila JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar (br. 02-370-1/011 od 31.10.2011. god.),  Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (br 02-30-1732/22 od 22.2.2023. god. i Izmjene saglasnosti ( br. 02-30-1732/22-1 od 17.3.2023. god.), te Odluke Školskog odbora (br.02-02-121/23. od 3.4.2023), JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar raspisuje:

 

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos

 

 1. na određeno vrijeme do 15.7.2023. god.
 2. Nastavnik razredne nastave.................................. 1 izvršilac
 3. Pedagog………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 4. Sekretar………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja..........1 izvršilac (16 časova sedmično)
 6. Nastavnik njemačkog jezika.................................1 izvršilac (6 časova sedmično)
 7. Nastavnik matematike.......................................... 1 izvršilac (8 časova sedmično)
 8. Nastavnik fizike………………………………….1 izvršilac (4 časa sedmično)
 9. Nastavnik historije.................................................1 izvršilac (8 časova sedmično)
 10. Nastavnik islamske vjeronauke ………………... 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 11. Nastavnik pravoslavne vjeronauke……………... 1 izvršilac (2 časa sedmično)

 

Kandidati pored općih uslova, predviđenih Zakonom o radu FBiH i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Za pozicije A1. završena Srednja učiteljska škola, Pedagoška akademija ili Nastavnički fakultet; Odsjek razredna nastava;
 • Za poziciju A2. završen Filozofski fakultet; Odsjek pedagogija i psihologija; Nastavnički fakultet; Odsjek za pedagogiju;
 • Za poziciju A3. završen Pravni fakultet (Za sekretara može biti izabrana osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu, prijoritet prijema imaju kandidati pravne struke, u skladu sa čl. 107. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju)
 • Za poziciju A4. završena Pedagoška akademija, Nastavnički fakultet, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja; Odsjek sporta i tjelesnog odgoja.
 • Za poziciju A5. završen Nastavnički fakultet ili Fakultet humanističkih nauka; Odsjek njemački jezik.
 • Za poziciju A6. završena Pedagoška akademija, Nastavnički fakultet, Prirodno matematički fakultet ili Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti; Odsjek matematika.
 • Za poziciju A7. završena Pedagoška akademija, Nastavnički fakultet, Prirodno matematički fakultet, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti; Odsjek fizike;
 • Za poziciju A8. završena Pedagoška akademija, Fakultet humanističkih nauka, Nastavnički fakultet; Odsjek historija.
 • Za poziciju A9. završena Pedagoška akademija, Nastavnički fakultet ili Fakultet islamskih nauka; Odsjek islamska vjeronauka; Saglasnost vjerske zajednice;
 • Za poziciju A10. završena Pedagoška akademija, Nastavnički fakultet ili Teološki fakultet; Odsjek vjeronauka; Saglasnost vjerske zajednice.

 

Kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (orginal ili ovjerena kopija čija ovjera ne može biti starija od 6 mjeseci):

 • Prijava na konkurs lično potpisana sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje,
 • Kratka biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon),
 • Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
 • Saglasnost vjerske zajednice za pozicije A9. i A10.

Kandidati koji budu primljeni trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. novine HNK-a“, broj: 6/18) ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom (potvrdu /uvjerenje).

Prijavu sa dokazima dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar, Gojka Vukovića br. 11.,

88 000 Mostar, (sa naznakom ˝Prijava na konkurs˝)

Nepotpune i neblagovremeno prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se pismeni i usmeni intervju u ponedjeljak 17.4.2023. godine u prostorijama Škole, sa početkom u 12:00 sati. Kandidati se neće posebno zvati na testiranje ili intervju. Kandidati koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

                                                                           

 

PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                   ALMIRA ŠUNJE

Konkurs

Na osnovu čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (˝Službene novine HNK˝ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a, čl. 111. Pravila JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar (br. 02-370-1/011 od 31.10.2011. god.), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (br. 05-02-30-1674/21 od 28.12.2021. god.), te Odluke Školskog odbora (br.02-02-2/22. od 7.1.2022), JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar raspisuje:

 

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos

 

 1. na neodređeno vrijeme
 2. Nastavnik razredne nastave................................ 2 izvršioca
 3. Nastavnik islamske vjeronauke……………… 1 izvršilac (20 časova sedmično)
 4. na određeno vrijeme do 30.6.2022. god.
 5. Nastavnik razredne nastave.................................. 1 izvršilac
 6. Pedagog………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 7. Sekretar………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 8. Nastavnik njemačkog jezika.................................1 izvršilac (6 časova sedmično)
 9. Nastavnik matematike.......................................... 1 izvršilac (8 časova sedmično)
 10. Nastavnik fizike………………………………….1 izvršilac (4 časa sedmično)
 11. Nastavnik geografije……………………………..1 izvršilac (8 časova sedmično)
 12. Nastavnik islamske vjeronauke ………………... 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 13. Nastavnik pravoslavne vjeronauke……………... 1 izvršilac (2 časa sedmično)

 

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE 

Prijem roditelja u školu

Roditelji i nastavnici trebaju biti saveznici, partneri koji ravnopravno rade na zajedničkom zadatku, a to je dobrobit djeteta. Dobra saradnja pomaže učeniku i školi. U našoj školi realizovati će se saradnja sa roditeljima individualnim kontaktima i putem roditeljskih sastanaka. Svi nastavnici imati će vrijeme za prijem roditelja koje roditelj može iskoristiti da upozna svakog nastavnika i da obavi razgovor o uspjehu učenika. Vrijeme prijema roditelja možete pogledati OVDJE.

Priključi se za RSS feed